FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

Над 200 млн. лв. от ДФЗ по Екосхемата за намаляване използването на пестициди

По Еко-НИП допустими за подпомагане са бенефициери, които прилагат следните екологични практики, в рамките на своето стопанство:

Върху площите, с които кандидатства стопанинът, не трябва да се прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива съдържащи глифозат;

Ако се прилагат продукти за растителна защита – инсектициди, хербициди и фунгициди, се използват само продукти за растителна защита, които не попадат в първа професионална категория на употреба;

Прилагат феромонови уловки, съгласно Списъка на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по активни вещества, публикуван на интернет страницата БАБХ.

Земеделските практики се доказват чрез проверка на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и чрез разходооправдателни документи за закупените продукти за растителна защита и/или феромонови уловки за заявените за подпомагане площи.

Плащането по Еко-НИП е на хектар допустима земеделска земя, която е диференцирана според вида земеползване – за обработваеми земи, за трайни насаждения и за постоянно затревени площи.

Ставките, по които е изплатено подпомагането, са определени със заповед на министъра на земеделието и храните. Те се разпределят както следва:

за обработваеми земи – 102,14 лв. на хектар;

за трайни насаждения – 193,20 лв. на хектар;

за постоянно затревени площи – 9,20 лв. на хектар.

Еко-НИП е пряко насочена както към запазване на екологичното състояние на почвите и водите, така и към производство на по-чисти храни. Интервенцията е част от пакета екосхеми, включени в Стратегическия план 2023 – 2027, за които кандидатите поемат допълнителни ангажименти. За Кампания 2023 Еко-НИП е схемата, към която се отчита най-голям интерес от страна на земеделските стопани.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Вашият коментар

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!